Meril International Cricket Tournamentin Dhaka, 1998/99

Meril International Cricket Tournamentin Dhaka, 1998/99

Return to Main Page

Statistics for Dhaka

Date Match Score Card
(by CricInfo)
Result

Mar 19
Mar 20
Mar 21
Mar 23
Mar 24
Mar 25

Mar 27

Zimbabwe v Kenya
Kenya v Bangladesh
Zimbabwe v Bangladesh
Zimbabwe v Kenya
Kenya v Bangladesh
Zimbabwe v Bangladesh

Zimbabwe v Kenya

Link
Link
Link
Link
Link
Link

Link

Zim: 133 runs
Kenya: 8 wkts
Zim: 126 runs
Zim: 64 runs
Kenya: 73 runs
Zim: 3 wkts

Zim: 202 runs

Zimbabwe

Kenya

Bangladesh

EA Brandes
ADR Campbell
SV Carlisle
A Flower
GW Flower
MW Goodwin
AG Huckle
NC Johnson
M Mbangwa
HK Olonga
PA Strang
HH Streak
DP Viljoen
AR Whittall
GJ Whittall
Bat
Bat
Bat
Bat
Bat
Bat
Bat
Bat
Bat
Bat
Bat
Bat
Bat
Bat
Bat
Bowl
Bowl
Bowl
Bowl
Bowl
Bowl
Bowl
Bowl
Bowl
Bowl
Bowl
Bowl
Bowl
Bowl
Bowl
Aasif Karim
J Angara
D Chudasama
SK Gupta
HS Modi
TM Odoyo
MO Odumbe
K Otieno
RD Shah
M Sheikh
AO Suji
MA Suji
SO Tikolo
AV Vadher
Bat
Bat
Bat
Bat
Bat
Bat
Bat
Bat
Bat
Bat
Bat
Bat
Bat
Bat
Bowl
Bowl
Bowl
Bowl
Bowl
Bowl
Bowl
Bowl
Bowl
Bowl
Bowl
Bowl
Bowl
Bowl
Akram Khan
Al Sahariar Rokon
Aminul Islam
Aminul Islam jnr
Enamul Hoque
Hasibul Hussain
Jahangir Alam
Javed Omar
Khaled Mahmud
Khaled Mashud
Mahbubur Rahman
Mehrab Hossain
Mohammad Rafique
Naimur Rahman
Neeyamur Rashid
Shafiuddin Ahmed
Shahriyar Hossain
Bat
Bat
Bat
Bat
Bat
Bat
Bat
Bat
Bat
Bat
Bat
Bat
Bat
Bat
Bat
Bat
Bat
Bowl
Bowl
Bowl
Bowl
Bowl
Bowl
Bowl
Bowl
Bowl
Bowl
Bowl
Bowl
Bowl
Bowl
Bowl
Bowl
Bowl

Zimbabwe

EA Brandes     2 1 -  53 53.00 1 - 53 155.9  5/1 -  84 70 2 35.00 2/37 5.00
ADR Campbell    5 4 - 189 47.25 2 - 97 76.8 15/1 3  120 80 4 20.00 2/25 4.00
SV Carlisle     3 3 - 120 40.00 - - 43 118.8  9/3 2
A Flower      5 5 - 257 51.40 3 - 83 76.7 16/1 2/3
GW Flower      5 5 - 213 42.60 - 1 140 101.9 22/7 3  140 100 7 14.28 4/32 4.29
MW Goodwin     5 5 - 124 24.80 - - 43 74.3 12  1
AG Huckle      4 0 -  0  -  - -  -  -   -  3  144 108 3 36.00 1/12 4.50
NC Johnson     5 5 - 149 29.80 - 1 101 76.0 18  2  138 94 4 23.50 2/39 4.09
M Mbangwa      2 0 -  0  -  - -  -  -   -  -  66 45 0       4.09
HK Olonga      1 0 -  0  -  - -  -  -   -  1  24 27 1 27.00 1/27 6.75
PA Strang      3 1 1  0  -  - -  0* -   -  1  162 77 7 11.00 5/22 2.85
HH Streak      4 3 3  54  -  - - 39*154.3  5/1 1  114 48 4 12.00 2/12 2.53
DP Viljoen     3 3 2  23 23.00 - - 13* 95.8  1/1 2  90 73 2 36.50 2/42 4.87
AR Whittall     4 1 1  9  -  - -  9*150.0  -  1  221 134 6 22.33 3/29 3.64
GJ Whittall     4 4 2 149 74.50 1 - 67 98.7 15/3 -  36 39 0       6.50
 

Kenya

Aasif Karim     5 4 2  32 16.00 - - 16* 69.6  3  2  246 189 6 31.50 2/24 4.61
J Angara      1 0 -  0  -  - -  -  -   -  -  24 47 0      11.75
D Chudasama     1 1 -  0  0.00 - -  0  0.0  -  1
SK Gupta      4 4 -  76 19.00 - - 35 82.6  3  -
HS Modi       5 4 1  80 26.66 - - 45* 68.4  7  -
TM Odoyo      5 4 -  58 14.50 - - 32 58.0  8  1  282 213 9 23.66 2/26 4.53
MO Odumbe      5 5 1 147 36.75 2 - 58* 91.3  9/1 2  168 129 2 64.50 2/47 4.61
K Otieno      5 5 - 153 30.60 - 1 120 166.3  3  2/2
RD Shah       3 3 -  66 22.00 - - 28 84.6  8/1 -  36 52 0       8.67
M Sheikh      4 3 1  16  8.00 - - 15* 57.1  2  1  150 119 7 17.00 4/36 4.76
AO Suji       5 4 -  28  7.00 - - 14 40.6  1  5  168 154 2 77.00 1/51 5.50
MA Suji       4 3 1  2  1.00 - -  2* 14.3  -  4  198 152 3 50.66 2/31 4.61
SO Tikolo      5 5 2 187 62.33 1 1 106* 88.6 22/1 2  178 159 4 39.75 3/28 5.36
AV Vadher      3 2 -  9  4.50 - -  8 23.1  1  1
 

Bangladesh

Akram Khan     4 4 1 137 45.66 2 - 65 195.7  9  -
Al Sahariar Rokon  1 1 -  8  8.00 - -  8 44.4  1  -
Aminul Islam    4 4 -  53 13.25 - - 20 85.5  3  2  48 53 1 53.00 1/17 6.62
Aminul Islam jnr  1 1 1  1  -  - -  1* -   -  -  30 33 1 33.00 1/33 6.60
Enamul Hoque    4 3 1  20 10.00 - -  8 95.2  2  -  234 145 2 72.50 1/42 3.72
Hasibul Hussain   4 3 -  26  8.66 - - 14 81.2  2/1 1  197 161 6 26.83 4/56 4.90
Jahangir Alam    1 1 -  0  0.00 - -  0  0.0  -  -/1
Javed Omar     1 1 -  25 25.00 - - 25 41.0  1  -
Khaled Mahmud    4 4 -  44 11.00 - - 22 89.8  3/1 -  234 134 4 33.50 1/ 3 3.44
Khaled Mashud    3 2 -  32 16.00 - - 21 355.6  1  2
Mahbubur Rahman   1 1 -  3  3.00 - -  3 37.5  -  -
Mehrab Hossain   3 3 - 197 65.66 1 1 101 87.6 15/2 1
Mohammad Rafique  3 3 -  14  4.66 - -  9 200.0  1  1  159 107 0       4.04
Naimur Rahman    2 2 -  24 12.00 - - 18 114.3  -/1 1  60 51 2 25.50 2/51 5.10
Neeyamur Rashid   1 1 1  4  -  - -  4*133.3  -  1  48 46 1 46.00 1/46 5.75
Shafiuddin Ahmed  3 2 1  0  0.00 - -  0* -   -  -  141 111 4 27.75 2/38 4.72
Shahriyar Hossain  4 4 - 168 42.00 2 - 95 62.5 15  1